TARCZA ANTYKRYZYSOWA

PROJEKT

TARCZA ANTYKRYZYSOWA ma ochronić zarówno firmy, jak i obywateli przed gospodarczym szokiem wywołanym epidemią koronawirusa. 

PODOBNO W PIĄTEK 27.03.2020 SPECUSTAWA ma trafić do prac parlamentarnych. Czy zostanie w takiej formie ? 

Poniżej jej założenia na 23.03.2020: 

1. ZUS ODROCZENIA – RATY

Czasowy brak naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności składek na ZUS lub ich rozłożenia na raty – w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

2. WYNAGRODZENIA Z FGŚP

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (możliwy obniżony wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku spadku obrotów gospodarczych z uwagi na COVID-19, rozumianych jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
–  nie mniej niż o 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku poprzedniego lub
 – nie mniej niż o 25 % obrotów obliczony jako stosunek obrotów z miesiąca kalendarzowego w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

3.CUDZOZIEMCY:
– wydłużenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (do 30 dnia następującego po odwołaniu stanu epidemii) 
– przedłużenie okresu pobytu na podstawie wizy krajowej oraz okresu ważności tej wizy – jeśli upływa w ciągu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego stanu 
– przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca

4.ZWOLNIENIE od PCC

 Zwolnienie od PCC umów pożyczek zawartych do 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

5. PODATEK DOCHODOWY

– przesunięcie obowiązku płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.)

– przedłużenie do 20 lipca 2020 r. zapłaty podatku od przychodów z tytułu art. 30g ust. 11 zd. pierwsze za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody niższe o co najmniej 50 % i gdy negatywne konsekwencje, związane z COVID-19);

6. PODATEK CIT, PIT

– umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, jednorazowego odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r., maksymalnie o kwotę 5 mln PLN – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do roku 2019,

– odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (w sytuacji zmniejszenia przychodów o co najmniej 50 %);

7. DOFINANSOWANIE SKŁADEK 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (na 6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, na okres 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności od spadku obrotów o:
– co najmniej 30 % – iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia;
– co najmniej 50 % – iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,
– co najmniej 80 % – iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,

8. CENY TRANSFEROWE

Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020r.

9. CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu) – „9 miesięcy” zastępuje „6 miesięcy”

10. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO

 Możliwość zawieszenia przez organ Z URZĘDU LUB NA WNIOSEK m.in.:
1) postępowania lub kontroli prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
2) kontroli celno-skarbowej;

11. FUNDUSZ PRACY

Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – możliwość umorzenia, jeśli stan zatrudnienia nie zostanie zmniejszony;

12. PPK

Odsunięcie w czasie obowiązku utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach,

13. POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu:
– wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów, jak również
– dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

14. JPK_VAT

 Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;

15. PRAWO PRACY

 Umożliwienie pracodawcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, którzy nie zalegają ze zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniowymi oraz na Fundusz Solidarnościowy – zastosowania bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy:
– ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego,
– wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy (okres rozliczeniowy – 12 miesięcy);

16. DAROWIZNY

 Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,

17. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 Elastyczny mechanizm wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (decyzja RM) oraz poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

18. GMINY

Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom:
a) wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
b) przedłużenie, w drodze zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta),, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września 2020r.