W trosce o zapewnienie naszym Klientom kompleksowej usługi, prowadzimy kadry i płace z naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa DANYCH OSOBOWYCH obecnie zatrudnionym pracownikom oraz osób w procesie rekrutacji.

Kadry i płace to idealne uzupełnienie naszej oferty. Naszą firmę wyróżnia precyzja i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych jej obowiązków, dlatego wybierając współpracę z nami, można oczekiwać najwyższej jakości obsługi.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie i praktyczną znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu cywilnego oraz tematyki ubezpieczeń społecznych, dzięki temu możemy dostosować naszą ofertę do potrzeb i oczekiwań każdego przedsiębiorcy.

Dzięki naszym kompetencjom możemy kompleksowo świadczyć usługi kadrowo – płacowe w następującym zakresie:

a/ przygotowanie i obsługa dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, m.in:
– zakładanie i prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem, wypowiadaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
– ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz informowanie o limitach urlopów wypoczynkowych,

– prowadzeniem dokumentacji pracowników niepełnosprawnych (PFRON),
– przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie),

– pomoc w tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania, ZFSS.

b/ przygotowanie i prowadzenie rozliczeń płacowych:

– sporządzanie list płac i rozliczeń kadrowo-płacowych,

– rozliczenie umów cywilnoprawnych,

– doardztwo w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych,

c/ obsługa kadrowo-płacowa w obszarze ubezpieczeń społecznych:

– zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców (formularze ZUS ZUA/ ZUS ZWUA);
– sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych,
– przygotowywanie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych;
– sporządzanie  i przekazywanie dokumentów płatniczych dotyczących rozliczeń z ZUS klientom opłacającym składki wyłącznie za siebie,
– sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

d/ sporządzania i przekazywania do ZUS:
– wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne (formularz ZUS S-72b).
– wniosku o wydanie A-1 dotyczącego ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.
– rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

Poprowadzimy za Ciebie dokumentację kadrowo – płacową !!!